Trang chào WIFI

1. Trang chào Slides

- Đây là trang chào mặc định nếu không có mẫu trang chào nào khác được thiết lập. Trang chào bao gồm nhiều hình ảnh hiển thị dạng slides và đi kèm lời chào mừng.

Bước 1: Cấu hình Wi – Fi

- Vào mục cấu hình Wi-Fi chọn địa điểm muốn cấu hình .

Bước 2: Cầu hình Slides

- Trong Trình quản lý địa điểm mặc định sẽ là Trang chào Slides

- Để thêm ảnh vào Slide chọn mục thêm ảnh

- Trong đó sẽ chọn tệp là ảnh muốn làm Slides và ấn Lưu lại để thêm ảnh làm Slides.

- Để xóa ảnh Slides chọn ảnh muốn xóa, tại đó hiển thị giao diện thêm và xóa, ta chọn nút Xóa để xóa ảnh Slides .

- Sau khi thêm ảnh Slides tại giao diện quản lý bạn có thể thấy được ảnh Slides chạy như thế nào ở ngay đó .

Giao diện trang Slides

2. Trang chào lượt đến, sinh nhật, nhóm khách hàng

a. Trang chào lượt đến

- Đây là loại trang chào hiển thị dựa trên số lượt đến của khách hàng. Ví dụ: Khách đến từ 3-5 lần sẽ hiển thị một trang chào riêng, khách đến trên 10 lần sẽ hiện hình ảnh riêng ….Bạn có thể quy định những trang chào riêng cho những khách hàng có số lượng truy cập và quay lại khác nhau.

Bước 1: Cấu hình Wi-Fi

- Vào cấu hình Wi-Fi chọn địa điểm muốn cấu hình

Bước 2: Chọn trang chào theo lượt đến

- Để cấu hình Trang chào lượt đến trong Trình quản lý của địa điểm ta chọn Trang chào theo lượt đến

Bước 3: Thêm trang chào

- Trong giao diện Trang chào theo lượt đến chọn phần thêm trang chào để thêm trang chào theo lượt đến bạn muốn đặt

Bước 4: Cấu hình nội dung trang chào

- Chọn tệp: Chọn ảnh hiển thị tại trang chào theo lượt đến

- Tiêu đề của trang chào

- Nội dung hiển thị ở trang chào

- Chọn số lượt đến theo chuỗi hay địa điểm

- Số lượt đến muốn trang chào này hiển thị

- Chuyển hướng sau khi trang chào hiển thị và khách hàng ấn kết nối có thể là Page Facebook, Website

- Ấn kích hoạt để kích hoạt tính năng chào theo lượt đến

- Sau khi điền thông tin xong ấn Tạo trang chào để tạo trang chào như các thông tin vừa tạo

- Khi tạo xong ở trang chào theo lượt đến sẽ hiển thị trang chào mà bạn vừa tạo, tại đây sẽ hiển thị các thông tin của trang chào bạn vừa tạo như : Số lượng lượt đến hiển thị, trạng thái hoạt động hay không và bạn có thể xem thử giao diện vừa tạo tại phần xem trước …

Giao diện trang chào lượt đến

b. Trang chào sinh nhật

- Trang sẽ hiển thị nếu ngày truy cập Wifi đúng là ngày sinh nhật khách hàng đã cung cấp.

Bước 1: Cấu hình Wi-Fi

- Vào cấu hình Wi-Fi chọn địa điểm muốn cấu hình

Bước 2: Chọn trang sinh nhật

Bước 3: Vào cấu hình chào sinh nhật

- Chọn phần cấu hình để cấu hình thông tin trang chào sinh nhật

Bước 4: Cấu hình nội dung trang chào

- Chọn tệp: Ảnh hiển thị ở trang chào sinh nhật

- Tiêu đề: Tiêu đề hiển thị ở trang chào

- Nội dung: Nội dung hiển thị ở trang chào

- Chuyển hướng sau khi trang chào hiển thị và khách hàng ấn kết nối có thể là Page Facebook, Website

- Ấn kích hoạt để kích hoạt tính năng chào theo lượt đến

- Sau khi điền thông tin xong ấn Cập nhật chào để tạo trang chào như các thông tin vừa tạo

Giao diện trang chào sinh nhật

c. Trang chào theo nhóm khách hàng

3. Trang chào theo chiến dịch theo khoảng ngày, khung giờ

a. Trang chào theo chiến dịch

- Trang chào theo chiến dịch theo khoảng ngày bản chất là trang chào theo sự kiện trong CRM

- Trang chào sẽ hiển thị trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ chỉ hiển thị vào thời gian lễ hội, dịp ra mắt sản phẩm mới.

Bước 1: Cấu hình Wi-Fi

- Vào cấu hình Wi-Fi chọn địa điểm muốn cấu hình

Bước 2: Chọn trang chào theo sự kiện

Bước 3: Thêm trang chào Sự kiện

- Tại màn hình chọn Thêm trang chào để thêm trang chào sự kiện

Bước 4: Cấu hình nội dung

- Chọn tệp: Chọn ảnh hiển thị tại trang chào theo sự kiện

- Tiêu đề của trang chào

- Nội dung hiển thị ở trang chào

- Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu chạy sự kiện

- Ngày kết thúc: Ngày kết thúc sự kiện

- Chuyển hướng sau khi trang chào hiển thị và khách hàng ấn kết nối có thể là Page Facebook, Website

- Ấn kích hoạt để kích hoạt tính năng chào theo lượt đến

- Sau khi điền thông tin xong ấn Cập nhật để tạo trang chào như các thông tin vừa tạo

- Khi tạo xong ở trang chào theo lượt đến sẽ hiển thị trang chào mà bạn vừa tạo, tại đây sẽ hiển thị các thông tin của trang chào bạn vừa tạo như :Ngày bắt đầu và kết thúc của chiến dịch, trạng thái hoạt động hay không và bạn có thể xem thử giao diện vừa tạo tại phần xem trước …

Giao diện trang chào theo chiến dịch, sự kiện

b. Trang chào theo chiến dịch khung giờ

4. Khảo sát, lấy ý kiến

- Trang chào khảo sát, lấy ý kiến đánh giá chất lượng dịch vụ dựa trên những mẫu có sẵn

Bước 1: Cấu hình Wi-Fi

- Vào cấu hình Wi-Fi chọn địa điểm muốn cấu hình

Bước 2: Chọn trang khảo sát

Bước 3: Thêm chào khảo sát

- Tại màn hình chọn Thêm khảo sát để thêm trang chào khảo sát

Bước 4: Cấu hình nội dung chào khảo sát

- Chọn tệp: Chọn ảnh hiển thị tại trang chào khảo sát

- Loại khảo sát: Bạn có thể chọn loại chọn 1, nhiều đáp án hoặc chấm điểm

- Câu hỏi bạn muốn để ở trang chào khảo sát khi muốn hỏi khách hàng về chất lượng dịch vụ, đánh giá.

- Kết quả: Đối với trang chào loại khảo sát là chọn 1 hoặc nhiều đáp án thì kết quả là kết quả bạn đưa ra cho khách hàng lựa chọn. Có 3 kết quả bạn đưa ra cho khách hàng lựa chọn ở cột nội dung. Tag là tag để sau này muốn kiểm tra chi tiết hoặc xem kết quả những khách hàng đánh giá chất lượng như thế nào theo các tag đó để có thể tìm kiếm, lọc cách dễ dàng hơn.

- Với trang chấm điểm: phần kết quả sẽ là cột lựa chọn thang điểm để khách hàng lựa chọn thang điểm đánh giá chất lượng dịch vụ

- Chuyển hướng sau khi trang chào hiển thị và khách hàng ấn kết nối có thể là Page Facebook, Website

- Ấn kích hoạt để kích hoạt tính năng chào theo lượt đến

- Sau khi điền thông tin xong ấn Cập nhật để tạo trang chào như các thông tin vừa tạo

- Sau khi tạo xong trang chào khảo sát ở giao diện quản lý trang chào khảo sát sẽ hiển thị trang chào bạn vừa tạo. Tại đây sẽ hiển thị thông tin như: Trang thái đang chạy hay dừng lại của trang chào, link rút gọn của trang chào, kết quả để xem kết quả khảo sát, chi tiết kết quả. Bạn cũng có thể xem trước tại mục xem trước

- Ở trang chào khảo sát này có phần khác với các trang chào trước là trang chào khảo sát không cho phép ta sửa các thông tin trong trang chào khảo sát. Và muốn dừng trang chào khảo sát thì ta chọn vào trạng thái hoạt động của trang chào thì trang chào sẽ chuyển sang trạng thái ngược lại. Ví dụ trang thái là đang chạy nhấn vào đó thì nó sẽ chuyển là tạm dừng .

Giao diện trang chào khảo sát

Kết quả khảo sát

Chi tiết khảo sát

5. Định hướng đầu cuối người dùng tới Website, Fanpage

- Để định hướng người dùng tới website hay page thì ta đã thực hiện tại các trang chào ở trên. Mỗi trang chào đểu có phần chuyển hướng chính là định hướng người dùng tới trang đó khi người dùng kết nối mạng thành công .

- Khi tạo bạn có thể tùy chọn để điều hướng người dùng tới website hay page là tùy bạn gán link