Quản lý thiết bị

1. Thêm thiết bị

B1: Vào phần Cấu hình Wi-Fi

- Chọn phần Thiết bị để thêm thiết bị mới

B2: Thêm mới thiết bị

- Ấn vào phần Thiết bị ta vào trang Quản lý thiết bị

- Tại đây ta có thể Quản lý được các thông tin về thiết bị đã thêm trên hệ thống

- Chọn phần Thêm mới để thêm thiết bị

- Tại phần Thêm thiết bị ta điền thông tin thiết bị cần thêm vào

+ Địa điểm : Địa điểm đã tạo ở trên

+ Mã thiết bị: Là địa chỉ Mac thiết bị ở mặt sau thiết bị

+ Loại thiết bị: Chủng loại thiết bị muốn thêm ( Các hãng thiết bị )

2. Sửa thiết bị

B1: Vào phần Cấu hình Wi-Fi

- Chọn phần Thiết bị để thêm thiết bị mới

B2: Sửa thiết bị

- Trong phần quản lý thiết bị chọn thiết bị cần sửa, chọn vào mũi tên bên phải để sửa thiết bị .

- Sau khi sửa xong ấn Cập nhật để cập nhật mới thiết bị