Địa điểm

1. Cập nhật thông tin đia điểm

Bước 1: Vào địa điểm

Bước 2: Chọn địa điểm muốn sửa

Bước 3: Cập nhật thông tin

  • Thay ảnh, logo ta chọn vào chỗ Chọn tệp để thêm ảnh, logo mới Sau khi thêm xong chọn Lưu thông tin để lưu thông tin địa điểm lại.

  • Điền thông tin muốn chỉnh sửa vào các mục tương ứng để sửa thông tin địa điểm ngoài ra còn có các thông tin khác cụ thể hơn về địa điểm mà ở phần thêm địa điểm không có như : Hotline, Email, Fanpage,...