Tích hợp Chatbot

1. CHATFUEL

Bước 1: Cấu hình chatfuel trên crm:

  • Điền thông tin chatbot_id vào thanh ID chatbot CHATFUEL:

lấy chatbot_id tại đường dẫn tài khoản chatfuel của bạn

  • Điền thông tin Broadcasting API Token vào thanh Broadcasting API Token:

lấy Broadcasting API Token bằng cách:

+ Đăng nhập tài khoản chatfuel

+ Vào menu Configure, copy token ở thẻ Broadcasting API Token

Ví dụ cấu hình thành công:

Bước 2: Cấu hình chatbot trên tài khoản chatfuel:

  • Tạo chatbot (nếu chưa có)

  • Cấu hình các block chat cho chatbot theo mục đích. Ví dụ như sau:

  • tại các block nhánh:

lưu ý tại JSON API, setting đúng như trong hướng dẫn

lưu ý URL và JSON

Bước 3: Cấu hình chăm sóc tự động trên CRM:

  • Đăng nhập tài khoản crm , vào menu chăm sóc tự động

  • Cấu hình chatbot cho các kịch bản khách hàng:

ví dụ cấu hình với kịch bản KHÁCH HÀNG QUAY LẠI:

LƯU Ý TÊN BLOCK CHAT PHẢI ĐÚNG TRÊN CHATFUEL