Phản hồi và góp ý

Đánh giá, phản hồi của khách hàng của các nguồn Trang chào khảo sát, Facebook, Tripadvisor, Google được tổng hợp về một màn hình để doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể nhất về điểm số, ý kiến của khách hàng đánh giá về doanh nghiệp mình.

Bạn có thể xem đánh giá chi tiết của từng địa điểm của doanh nghiệp bạn

Bạn có thể xem đánh giá chi tiết của từng nguồn riêng biệt