Coupons

Mã Coupons: Mã khuyến mại, giảm giá của của các chủ nhà hàng, quán ăn, cafe... dành cho các khách hàng sử dụng sản phẩm của mình. Mã này được sinh ra tự động theo các kịch bản chăm sóc tự động và được quy định, lựa chọn theo các loại Coupon được tạo ra .

1. Tạo loại Coupons

Bước 1: Vào mục Mã Khuyến mại

Bước 2: Chọn Loại Coupons

Bước 3: Tạo mới Loại Coupons

 • Tên: Tên loại Coupon muốn tạo ( Bắt buộc )

 • Code: Mã Code tương ứng loại Coupon đang tạo ( Bắt buộc )

 • Quy đổi tiền: Giá trị tiền quy đổi ra của loại Coupon đang tạo

 • Giảm giá: Mức độ giảm giá khi sử dụng loại Coupon đang tạo

 • Chi tiết: Nội dung chi tiết của loại Coupon đang tạo để hình dung rõ hơn về sau khi kiểm tra lại

 • Sau khi điền nội dung các thông tin xong nhấn Cập nhật để tạo loại Coupons Để sửa loại Coupon nhấn vào Sửa với loại Coupon tương ứng, sau khi sửa lại thông tin thì nhấn Cập nhật để cập nhật lại loại Coupons

2. Tạo mã Coupon tự động

 • Coupons sẽ được sinh tự động theo mẫu CouponsType:Mã ngẫu nhiên`

 • Ví dụ loại coupons được chọn sử dụng là OFF20, mã sẽ được tạo ra dạng OFF20-1234. Mỗi mã gắn với 1 người dùng duy nhất.

 • Mã Coupons sẽ được tạo tự động khi có tin nhắn của Chiến dịch hoặc Chăm sóc tự động được gửi đi có kèm mã Coupons ( {{ coupons }} )

 • Sau khi được tạo mã Coupons sẽ hiển thị trong mục Mã khuyến mại và trạng thái của mã coupons đó.

3. Kiểm tra những mã Coupons đã tạo

 • Sau khi tạo xong loại Coupons, những mã Coupon được tạo sẽ hiển thị trong phần Mã Khuyến Mại

 • Tại đây bạn có thê kiểm tra thông tin những mã Coupons được tạo, khách hàng nào được nhận mã đó, qua kênh nào, trạng thá của mã đó được đổi hay chưa

 • Bạn cũng có thể tìm kiếm, lọc được những mã nào đã được đổi, mã nào chưa được đổi để có thể kiểm soát tốt hơn thông qua bộ lọc tìm kiếm .