Hoạt động

Cho phép ta theo dõi những loại tin nào đã gửi tới khách hàng, thời gian gửi là bao giờ thông qua tab Hoạt thộng. Ta có thể theo dõi tất cả các địa điểm hoặc 1 địa điểm nào đó tùy chọn

  • Loại tin: Kênh gửi cho khách hàng như Email, SMS, Zalo..

  • Khách hàng: Hiển thị thông tin khách hàng tương ứng với kênh gửi cho khách hàng đó

  • Thời gian: Thời gian gửi tin nhắn cho khách hàng đó

  • Lựa chọn địa điểm muốn xem hoạt động ở phần chọn địa điểm