Splash Page API

API quản lý trang chào WIFI

get
Lấy danh sách trang chào

{{base_url}}/splash_pages
Cho phép lấy danh sách trang chào của một địa điểm
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
type_page
optional
string
Loại trang chào. Nếu truyền vào type_page sẽ lấy ra chi tiết thông tin của loại trang chào đó , nếu không truyền vào type_page sẽ lấy ra danh sách tất cả các trang chào
Response
200: OK
Lấy ra danh sách trang chào
{
"status": 200,
"message": "List splash pages",
"data": [
]
}
401: Unauthorized
access_token không tồn tại
{
"status_code": 401,
"message": "access_token not found! Please contact Nextify at [email protected] for help"
}
404: Not Found
pos_id không tồn tại
{
"status": 404,
"status_code": 404,
"message": "pos_id does not exist!"
}

Tên

Type_page

Trang đăng ký

register

Trang chào mặc định

default

Chúc mừng sinh nhật

birthday

Trang chào theo lượt đến

loyal

Trang chào theo tag

tag

Trang chào theo khung giờ

hour

Trang chào theo khoảng ngày

promotion

Trang khảo sát

survey

curl -X GET \
'{{ base_url }}/splash_pages?pos_id={{ pos_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}'

post
Tạo mới trang chào mặc định

{{base_url}}/splash_pages/default
Cho phép tạo mới trang chào mặc định
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Content-Type
required
string
multipart/form-data
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
Form Data Parameters
hotspot_method
optional
string
Hình thức hotspot ( profile_code or default )
photo
required
string
Ảnh trang chào
content
optional
string
Nội dung ảnh
title
optional
string
Tiêu đề ảnh
auto_popup
optional
string
Trang popup tự động chuyển hướng sau khi đăng nhập
welcome_text
optional
string
Lời chào khi kết nối WIFI
connect_button
optional
string
Tên nút kết nối WIFI
ignore_register
optional
string
Bỏ qua đăng ký ("True" or "False")
wifi_access_code_default
optional
string
Mã truy cập wifi mặc định
facebook_pixel_id
optional
string
Pixel ID
facebook_pixel_code
optional
string
Pixel code
google_pixel_code
optional
string
Google remarketing code
Response
200: OK
Tạo mới thành công trang chào
{
"status": 200,
"status_code": 200,
"message": "Success!"
}
400: Bad Request
Sai dữ liệu truyền vào
{
"status": 400,
"status_code": 400,
"message": "Wrong data!"
}
401: Unauthorized
access_token không tồn tại
{
"status_code": 401,
"message": "access_token not found! Please contact Nextify at [email protected] for help"
}
404: Not Found
pos_id không tồn tại
{
"status": 404,
"status_code": 404,
"message": "pos_id does not exist!"
}
curl -X POST \
'{{ base_url }}/splash_pages/default?pos_id={{ pos_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
-F photo=@{{ photo_path }} \
-F content={{ content }} \
-F title={{ title }} \
-F auto_popup=https://www.facebook.com/nextifyvn/ \
-F welcome_text=Hello \
-F connect_button=connect \
-F ignore_register=False

hotspot_method ( Hình thức hotspot )

giải thích

profile_code

default

post
Cấu hình trang chào đăng ký

{{base_url}}/splash_pages/register
Cho phép cấu hình trang chào đăng ký
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Content-Type
required
string
application/json
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
Body Parameters
hotspot_method
optional
string
Hình thức hotspot ( profile_code or default )
default_code
optional
string
Mã truy cập wifi mặc định
name
optional
string
Cấu hình trang đăng ký có yêu cầu họ và tên hay không, "True" or "False"
name_require
optional
string
Bắt buộc người dùng phải nhập họ và tên hay có thể bỏ qua, "True" or "False"
email
optional
string
Cấu hình trang đăng ký có yêu cầu email hay không, "True" or " False"
email_require
optional
string
Bắt buộc người dùng phải nhập email hay có thể bỏ qua, "True" or "False"
birthday
optional
string
Cấu hình trang đăng ký có yêu cầu ng sinh hay không, "True" or "False"
birthday_require
optional
string
Bắt buộc người dùng phải nhập ngày sinh hay có thể bỏ qua, "True" or "False"
year_birthday
optional
string
Cấu hình trang đăng ký có yêu cầu năm sinh hay không, "True" or "False"
year_birthday_require
optional
string
Bắt buộc người dùng phải nhập năm sinh hay có thể bỏ qua, "True" or "False"
gender
optional
string
Cấu hình trang đăng ký có yêu cầu giới tính hay không, "True" or "False"
gender_require
optional
string
Bắt buộc người dùng phải nhập giới tính hay có thể bỏ qua, "True" or "False"
welcome_text
optional
string
Lời chào mời đăng ký
birthday_text
optional
string
Lời chào mời nhập sinh nhật
welcome_button
optional
string
Tên nút kết nối
otp
optional
string
Sử dụng otp khi đăng ký, "True" or "False"
Response
200: OK
Cấu hình thành công
{
"status": 200,
"status_code": 200,
"message": "Success!"
}
400: Bad Request
Sai dữ liệu truyền vào
{
"status": 400,
"status_code": 400,
"message": "Wrong data!"
}
401: Unauthorized
access_token không tồn tại
{
"status_code": 401,
"message": "access_token not found! Please contact Nextify at [email protected] for help"
}
404: Not Found
pos_id không tồn tại
{
"status": 404,
"status_code": 404,
"message": "pos_id does not exist!"
}
curl -X POST \
'{{ base_url }}/splash_pages/register?pos_id={{ pos_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"name": "False",
"name_require": "False",
"email": "False",
"email_require": "False",
"birthday": "False",
"birthday_require": "False",
"year_birthday": "False",
"year_birthday_require": "False",
"gender": "False",
"gender_require": "False",
"welcome_text": "HELLO",
"birthday_text": "Moi ban Nhap Vao Ngay sinh",
"welcome_button": "Connect",
"otp": "True"
}'

get
Lấy chi tiết thông tin trang chào của shop

{{base_url}}/splash_pages/<type_page>
Cho phép lấy chi tiết thông tin trang chào
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
Response
200: OK
curl -X GET \
'{{ base_url }}/splash_pages/{{ type_page }}?pos_id={{ pos_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}'

Loại trang chào

type_page

Trang chào theo khoảng ngày

promotion

Trang chào theo giờ

hour

Trang chào khảo sát

survey

Trang chào sinh nhật

birthday

Trang chào theo lượt đến

loyal

Trng chào theo tag

tag

Trang chào mặc định

default

Trang đăng ký

register

Trang chào theo ngày trong tuần

weekday

delete
Xóa ảnh trong trang chào mặc định

{{base_url}}/splash_pages/default
Cho phép xóa ảnh trong trang chào mặc định
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Content-Type
required
string
multipart/form-data
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
Form Data Parameters
card_id
required
string
id ảnh trang chào
Response
200: OK
Xóa ảnh thành công
{
"status": 200,
"message": [
{
"message": "Detele success!",
"card_id": "5d960c99a066db1615fbbf40",
"isError": false
},
{
"message": "Card does not exist!",
"card_id": "5d960c99a066db1615fbbf3e",
"isError": true
}
]
}
400: Bad Request
key phải là card_id
{
"status": 400,
"message": "key must be card_id"
}
404: Not Found
pos_id không tồn tại
{
"status_code": "404",
"message": "pos_id does not exist!"
}
curl -X DELETE \
'{{ base_url }}/splash_pages/default?pos_id={{ pos_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ card_id }}' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
-F card_id={{ card_id }}

put
Update ảnh trang chào mặc định

{{base_url}}/splash_pages/default/card
Cho phép update ảnh trang chào mặc định
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Content-Type
required
string
multipart/form-data
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
card_id
required
string
id ảnh
Form Data Parameters
photo
required
string
Ảnh trang chào
content
optional
string
Nội dung ảnh
title
optional
string
Tiêu đề ảnh
Response
200: OK
curl -X PUT \
'{{ base_url }}/splash_pages/default/card?pos_id={{ pos_id }}&card_id={{ card_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
-F photo=@{{ photo_path }} \
-F content={{ content }} \
-F title={{ title }}

post
Tạo và chỉnh sửa trang chào theo khoảng ngày

{{ base_url }}/splash_pages/promotion
Cho phép tạo mới và chỉnh sửa trang chào theo khoảng ngày
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Content-Type
required
string
multipart/form-data
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
splash_id
optional
string
id trang chào ( trường hợp không truyền vào sẽ tạo mới trang chào, nếu truyền vào sẽ update thông tin ) ( lấy id trong trường "_id" , url: "{{ base_url }}/splash_pages?pos_id=abcdef&type_page=promotion")
Form Data Parameters
hotspot_method
optional
string
Hình thức hotspot (profile_code or default)
default_code
optional
string
Mã truy cập wifi mặc định
auto_pop
optional
string
Trang popup tự động chuyển hướng sau đăng nhập
photo
required
string
ảnh nền trang chào
title
optional
string
Lời chào
content
optional
string
Nội dung
date_from
required
string
ngày bắt đầu ( fomat : "dd-mm-yyyy" ,vd: "04-10-2019")
date_to
required
string
ngày kết thúc ( fomat: "dd-mm-yyyy",vd: "05-10-2019")
active
optional
string
trạng thái kích hoạt ( ví dụ : "True" hoặc "False")
Response
200: OK
{
"status": 200,
"message": "Success!"
}
400: Bad Request
{
"status": 400,
"message": "invalid period!"
}
401: Unauthorized
{
"status_code": "401",
"message": "access_token not found! Please contact Nextify at [email protected] for help"
}
curl -X POST \
'{{ base_url }}/splash_pages/promotion?pos_id={{ pos_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
-F auto_popup=https://www.facebook.com/nextifyvn/ \
-F photo=@{{ photo_path }} \
-F title={{ title }} \
-F content={{ content }} \
-F date_from=04-10-2019 \
-F date_to=05-10-2019 \
-F active=False

post
Tạo mới và chỉnh sửa trang chào theo tag khách hàng

{{ base_url }}/splash_pages/tag
cho phép tạo mối và chỉnh sửa trang chào theo tag khách hàng
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Content-Type
required
string
multipart/form-data
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
splash_id
required
string
id trang chào ( nếu không có dữ liệu truyền vào sẽ tạo mới trang và nếu có thì sẽ update thông tin trang chào có id đó)
Form Data Parameters
hotspot_method
optional
string
Hình thức hotspot (profile_code or default)
default_code
optional
string
Mã truy cập wifi mặc định
photo
required
string
ảnh nền trang chào
title
optional
string
lời chào
content
optional
string
nội dung
auto_popup
optional
string
trang popup tự động chuyển hướng sau xem trang chào
active
optional
string
trạng thái trang chào ( ví dụ : "True" hoặc "False")
tags
required
string
id các tag hiện có của chi nhánh, địa điểm
Response
200: OK
Thao tác thành công
{
"status": 200,
"message": "Success!"
}
400: Bad Request
sai dữ liệu truyền vào
{
"status": 400,
"message": "Tags must be List, Please contact Nextify at [email protected] for help!"
}
curl -X POST \
'{{ base_url }}/splash_pages/tag?pos_id={{ pos_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
-F photo=@{{ photo_path }} \
-F tags={{ tag_id }} \
-F tags={{ tag_id }} \
-F title={{ title }} \
-F content={{ content }} \
-F auto_popup={{ auto_popup }}

post
Tạo mới và chỉnh sửa trang chào theo lượt đến

{{ base_url }}/splash_pages/loyal
Cho phép tạo mới và chỉnh sửa trang chào theo lượt đến
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Content-Type
required
string
multipart/form-data
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
splash_id
optional
string
id trang chào ( trường hợp truyền vào sẽ là update thông tin, nếu không truyền vào sẽ là tạo trang mới)
Form Data Parameters
default_code
optional
string
Mã truy cập wifi mặc định
hotspot_method
optional
string
Hình thức hotspot (profile_code or default)
photo
required
string
ảnh nền trang chào
visit_by
optional
string
số lượt đến tính theo ( "shop" hoặc "merchant"), mặc định là theo shop
title
optional
string
lời chào
content
optional
string
nội dung
loyal_count
required
string
lượt đến giới hạn dưới
loyal_count_max
required
string
lượt đến giới hạn trên
active
optional
string
trạng thái kích hoạt trang chào (vd : "True" hoặc "False"
auto_popup
optional
string
trang popup tự động chuyển hướng sau xem trang chào
Response
200: OK
thao tác thành công
{
"status": 200,
"message": "Success!"
}
400: Bad Request
data truyền vào không đúng
{
"status": 400,
"message": "loyal_count, loyal_count_max is wrong!"
}
curl -X POST \
'{{ base_url }}/splash_pages/loyal?pos_id={{ pos_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
-F photo=@{{ photo_path }} \
-F title={{ title }} \
-F content={{ content }} \
-F loyal_count=1 \
-F auto_popup=https://www.facebook.com/nextifyvn/ \
-F active=true \
-F loyal_count_max=10 \
-F visit_by=shop

post
Tạo mới và chỉnh sửa trang chào theo ngày trong tuần

{{ base_url }}/splash_pages/weekday
Cho phép tạo mới và chỉnh sửa trang chào theo ngày trong tuần
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Content-Type
required
string
multipart/form-data
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
splash_id
optional
string
id trang chào ( trường hợp truyền vào sẽ update thông tin trang chào, nếu không truyền vào sẽ tạo trang mới )
Form Data Parameters
hotspot_method
optional
string
Hình thức hotspot (profile_code or default)
default_code
optional
string
Mã truy cập wifi mặc định
weekday
required
string
ngày trong tuần, chọn trong danh sách sau : 'monday', 'tuesday', 'wednesday', 'thursday', 'friday', 'saturday', 'sunday' .
active
optional
string
Trạng thái kích hoạt trang chào (vd : 'True' hoặc 'False')
photo
required
string
ảnh trang chào
title
optional
string
Tiêu đề
content
optional
string
Nội dung trang chào
auto_popup
optional
string
Trang chuyển hướng sau đăng nhập
Response
200: OK
Thao tác thành công
{
"status": 200,
"message": "Success!"
}
400: Bad Request
{
"status": 400,
"message": "weekday is required, you can choice in: 'monday', 'tuesday', 'wednesday', 'thursday', 'friday', 'saturday', 'sunday'"
}
curl -X POST \
'{{ base_url }}/splash_pages/weekday?pos_id={{ pos_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
-F photo=@{{ photo_path }} \
-F title={{ title }} \
-F 'content=Bạn nghĩ gì về dịch vụ của chúng tôi' \
-F auto_popup=https://www.facebook.com/nextifyvn/ \
-F active=true \
-F weekday=monday

post
Tạo mới và chỉnh sửa trang chào theo giờ

{{ base_url }}/splash_pages/hour
Cho phép tạo mới và chỉnh sửa thông tin trang chào theo giờ
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Content-Type
required
string
multipart/form-data
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
splash_id
optional
string
id trang chào ( trường hợp không truyền vào sẽ tạo mới trang chào, nếu truyền vào sẽ chỉnh sửa thông tin trang chào) ( lấy ở trường "_id" info_page, API lấy danh sách trang chào )
Form Data Parameters
hotspot_method
optional
string
Hình thức hotspot (profile_code or default)
default_code
optional
string
Mã truy cập wifi mặc định
active
optional
string
trạng thái kích hoạt trang chào ( ví dụ "True" hoặc "False")
title
optional
string
lời chào
photo
required
string
ảnh nền trang chào
content
optional
string
nội dung
hour_to
required
string
giờ kết thúc ( fomat: "hh:ii", vd: "12:20")
hour_from
required
string
giờ bắt đầu (fomat: "hh:ii", vd: "11:20")
auto_popup
optional
string
trang popup tự động chuyên hướng sau đăng nhập
Response
200: OK
thao tác thành công
{
"status": 200,
"message": "Success!"
}
400: Bad Request
data truyền vào không đúng
{
"status": 400,
"message": "invalid period!"
}
curl -X POST \
'{{ base_url }}/splash_pages/hour?pos_id={{ pos_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
-F photo=@{{ photo_path }} \
-F title={{ title }} \
-F 'content=Bạn nghĩ gì về dịch vụ của chúng tôi' \
-F hour_to=13:00 \
-F auto_popup=https://www.facebook.com/nextifyvn/ \
-F active=true \
-F hour_from=11:00

post
Tạo mới trang chào chúc mừng sinh nhật

{{base_url}}/splash_pages/birthday
Cho phép tạo mới và chỉnh sửa trang chào đăng kí
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Content-Type
required
string
multipart/form-data
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
Form Data Parameters
hostpot_method
optional
string
Hình thức hotspot (profile_code or default)
default_code
optional
string
Mã truy cập wifi mặc định
photo
required
string
Ảnh nền trang chào
title
optional
string
Tiêu đề
content
optional
string
Nội dung
auto_popup
optional
string
Trang popup tự động chuyển hướng sau đăng nhập
active
optional
string
kích hoạt (True or False)
Response
200: OK
Tạo mới trang chào thành công
{
"status": 200,
"message": "success",
"data": {
}
}
curl -X POST \
'{{ base_url }}/splash_pages/birthday?pos_id={{ pos_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
-F photo=@{{ photo_path }} \
-F title={{ title }} \
-F 'content={{ content }}' \
-F auto_popup={{ auto_popup }} \
-F active=true

post
Tạo mới trang chào khảo sát

{{base_url}}/splash_pages/survey
Cho phép tạo mới và chỉnh sửa trang chào khảo sát
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Content-Type
required
string
multipart/form-data
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
Form Data Parameters
hostpot_method
optional
string
Hình thức hotspot (profile_code or default)
default_code
optional
string
Mã truy cập wifi mặc định
photo
optional
string
Ảnh nền trang chào
survey_type
required
string
Loại khảo sát
question
required
string
Câu hỏi
answer
optional
string
Câu trả lời
auto_popup
optional
string
Trang chuyển hướng sau đăng nhập
active
optional
string
Kích hoạt (True or False)
min_point
optional
string
Điểm thấp nhất
max_point
optional
string
Điểm nhiều nhất
Response
200: OK
Tạo mới thành công
{
"status": 200,
"message": "Success!"
}

Loại khảo sát

survey_type

Mô tả

Chọn nhiều đáp án

multi_select

Bắt buộc phải có trường answer

Chọn một đáp án

one_select

Bắt buộc phải có trường answer

Chấm điểm

rating

Bắt buộc phải có trường min_point, max_point

# survey_type: rating
curl -X POST \
'{{ base_url }}/splash_pages/survey?pos_id={{ pos_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
-F photo=@{{ photo_path }} \
-F survey_type=rating \
-F 'question=Bạn nghĩ gì về dịch vụ của chúng tôi' \
-F auto_popup=https://www.facebook.com/nextifyvn/ \
-F active=true \
-F min_point=1 \
-F max_point=5
# survey_type: multi_select
curl -X POST \
'{{ base_url }}/splash_pages/survey?pos_id={{ pos_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
-F photo=@{{ photo_path }} \
-F survey_type=multi_select \
-F 'question=Bạn nghĩ gì về dịch vụ của chúng tôi' \
-F auto_popup=https://www.facebook.com/nextifyvn/ \
-F active=true \
-F 'answer={
"tag": {{ tag_id }},
"value": "Nội dung câu trả lời"
}' \
-F 'answer={
"tag": {{ tag_id }},
"value": "Nội dung câu trả lời"
}'
Form câu trả lời
{
"tag": {{ id_tag }},
"value": "Nội dung câu trả lời"
}

put
Update trang chào khảo sát

{{ base_url }}/splash_pages/survey
Cho phép update trạng thái trạng chào khảo sát
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Query Parameters
pos_id
required
string
i​d địa
splash_id
required
string
id trang chào
status
required
string
trạng thái kích hoạt (true hoặc false)
Response
200: OK
Update thành công trang chào
{
"status": 200,
"message": "active splash page success!"
}
404: Not Found
Trang chào không tồn tại
{
"status": 404,
"message": "splash_id does not exists!"
}
curl -X PUT \
'{{ base_url }}/splash_pages/survey?pos_id={{ pos_id }}&splash_id={{ splash_id }}&status={{ status }}'
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}'

delete
Xóa trang chào

{{ base_url }}/splash_pages/<type_page>
Cho phép xóa trang chào
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
splash_id
required
string
id trang chào
Response
200: OK
curl -X DELETE \
'{{ base_url }}/splash_pages/{{ type_page }}?pos_id={{ pos_id }}&splash_id={{ splash_id }}'
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}'

Loại trang chào

type_page

Trang chào theo khoảng ngày

promotion

Trang chào theo giờ

hour

Trang chào khảo sát

survey

Trang chào sinh nhật

birthday

Trang chào theo lượt đến

loyal

Trang chào theo tag

tag

get
Lấy danh sách thứ tự ưu tiên trang chào

{{ base_url }}/splash_pages/priority
Cho phép lấy danh sách thứ tự ưu tiên trang chào của một địa điểm
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Query Parameters
pos_id
required
string
i​d địa điểm
Response
200: OK
Lấy thành công danh sách thứ tự trang chào
{
"status": 200,
"message": "Success!",
"data": {
"priority_splash_page": [
thứ tự ưu tiên trang chào
],
"priority_splash_page_status": [
trang chào đã được kích hoạt và theo thứ tự ưu tiên
]
}
}
curl -X GET \
'{{ base_url }}/splash_pages/priority?pos_id={{ pos_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}'

post
Thiết lập thứ tự ưu tiên trang chào

{{ base_url }}/splash_pages/priority
Cho phép thiết lập thứ tự ưu tiên trang chào
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
splash_pages
required
string
thứ tự ưu tiên trang chào
Response
200: OK
Thiết lập thành công
{
"status": 200,
"message": "Success!",
"data": {
"priority_splash_page": [
thứ tự ưu tiên trang chào
]
}
}
curl -X POST \
'{{ base_url }}/splash_pages/priority?pos_id={{ pos_id }}&splash_pages=survey,birthday,weekday,hour,promotion,tag,loyal,plus_register,default' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}'