IFRAME

Iframe dành cho đối tác Mobio

1. Api key

Liên hệ [email protected] để được cấp API KEY đối tác.

2. Integrate

 • Bước 1: Includes script: (xem thêm thông tin tại : https://github.com/niutech/x-frame-bypass )

  (Optional)
  <script src="https://unpkg.com/@ungap/custom-elements-builtin"></script>
  <script type="module" src="https://unpkg.com/x-frame-bypass"></script>
 • Bước 2 : Insert iframe:

  <iframe is="x-frame-bypass" id="iframe" src="https://crm.nextify.vn/wifi_iframe/
  {{ api_key }}/{{ mobio_id_brand }}" ></iframe>
 • Bước 3: Setting mobio_id_brand

Tiến hành cài đặt mobio id Brand trong tài khoản partner đối với các merchant thuộc đại lý Mobio