Merchant API

API quản lý merchant

get
Lấy thông tin merchant

{{base_url}}/merchant
Cho phép lấy thông tin merchant
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Query Parameters
merchant_id_app
required
string
id merchant app
Response
200: OK

post
Tạo mới merchant

{{base_url}}/merchant
Cho phép tạo mới merchant
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Content-Type
required
string
application/json
Body Parameters
name
required
string
Tên merchant
phone
required
string
Số điện thoại
password
required
string
Mật khẩu
confirm_password
required
string
Xác nhận mật khẩu
package
required
string
Gói dịch vụ (id)
date_start_contract
required
string
Ngày bắt đầu hợp đồng
date_end_contract
required
string
Ngày kết thúc hợp đồng
business_model_id
required
string
Mô hình kinh doanh (id)
merchant_id_app
required
string
id merchant phía bên đối tác quy định
email
optional
string
Email
sms_provider
optional
string
SMS provider
user_sms
optional
string
User SMS
pass_sms
optional
string
Password SMS
quota
optional
string
SMS quota
Response
200: OK

put
Update thông tin merchant

{{base_url}}/merchant
Cho phép update thông tin merchant
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Content-Type
required
string
application/json
Query Parameters
merchant_id_app
required
string
id merchant app
Body Parameters
name
optional
string
Tên merchant
phone
optional
string
Số điện thoại
email
optional
string
Email
password
optional
string
Mật khẩu
confirm_password
optional
string
Xác nhận mật khẩu
package
optional
string
Gói dịch vụ (id)
date_start_contract
optional
string
Ngày bắt đầu hợp đồng
date_end_contract
optional
string
Ngày kết thúc hợp đồng
business_model_id
optional
string
Mô hình kinh doanh (id)
provider_sms
optional
string
Provide SMS
user_sms
optional
string
User SMS
pass_sms
optional
string
Password SMS
quota
optional
string
Quota SMS
Response
200: OK

get
Lấy danh sách địa điểm của Merchant

{{base_url}}/merchant/shops
Cho phép lấy danh sách địa điểm của merchant
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Query Parameters
merchant_id
optional
string
id merchant
merchant_slug
optional
string
tên merchant
page
optional
string
trang hiện tại
page_limit
optional
string
giới hạn số bản ghi trả về
Response
200: OK
Thành công
{
"status": 200,
"message": "shops in merchant",
"data":
{
"shops": [ Danh sách shop ],
"total": total,
"page": page,
"page_limit": page_limit
}
}

Lưu ý: Bắt buộc phải truyền merchant_id hoặc merchant_slug

curl -X GET \
'{{ base_url }}/merchant/shops?merchant_id={{ merchant_id }}' \
-H 'Authorization: Bearer {{ access_token }}'